• RSS
  • Facebook
  • Twitter
15
Styczeń
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Proces monopolizacji produkcji kapitalistycznej powoduje istotne zmiany w warunkach i mechanizmie rozwoju sił wytwórczych w gospodarce kapitalistycznej. Problem ten został podniesiony przez W. Lenina w pracy pt. Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Uproszczona interpretacja jego dorobku, właściwa zarówno burżuazyjnym kierunkom w ekonomii politycznej, jak i koncepcjom rewizjonistycznym, sprowadza się do przypisywania Leninowi tezy o zahamowaniu postępu w dziedzinie rozwoju sił wytwórczych w okresie imperializmu i zastoju w dziedzinie techniki produkcji. […]

Categories: Blog
03
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Od współczesnego człowieka wymaga się, by był zorganizowany. Zorganizowany to znaczy też, by niezależnie od tego, czy żyje w rodzinie czy nawet sam jak palec, był dla innych jednoosobową instytucją spełniającą różne funkcje, by był fabryką, bankiem pożyczkowym, klubem, żłobkiem, przedszkolem i szkołą, garkuchnią, wypożyczalnią sprzętu domowego i książek. I wyobraźmy sobie, że znalazł się taki niezwykły człowiek, który działał jak najsprawniejsza organizacja, ale sprawność jego napotykała przeszkody nie do […]

Categories: Blog
03
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielają świadczenia przysługujące bezpłatnie, za częściową odpłatnością oraz odpłatnie dla osób nieuprawnionych do świadczeń nieodpłatnych. W ramach pomocy społecznej istnieją pewne możliwości uzyskania wsparcia w pokryciu kosztów leczenia. Natomiast podstawę uprawnień do świadczeń bezpłatnych stanowi ubezpieczenie społeczne. Osoby ubezpieczone mają prawo do świadczeń bezpłatnych. Uprawnienia do świadczeń leczniczych pracowników i ich rodzin opierają się dotąd na ustawie z 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym. W systemach pozapracowniczych […]

Categories: Blog
03
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Okresy pracy obywateli polskich za granicą na podstawie umów zawartych przez nich z pracodawcami zagranicznymi uznaje się również za okresy zatrudnienia w Polsce w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym pod warunkiem udokumentowania ich i opłacenia składek na to ubezpieczenie w wysokości przewidzianej dla pracowników w Polsce od zadeklarowanej kwoty (nie niższej niż przeciętne wynagrodzenie-pracowników w Polsce). Okres takiego zatrudnienia w zakresie uprawnień pracowniczych jest traktowany jak okres zatrudnienia w Polsce […]

Categories: Blog
03
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Odwołanie wnosi się na piśmie lub do protokołu do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Oddział może ją zmienić lub uchylić w terminie 14 dni, jeśli uzna odwołanie w całości za słuszne. W przeciwnym przypadku przekazuje odwołanie radzie nadzorczej wraz ze swym stanowiskiem. Jeżeli rada nadzorcza oddziału uzna odwołanie w całości za słuszne, zwraca uwagę na stwierdzone uchybienie i poleca oddziałowi dokonanie ponownej oceny. W razie nieuwzględnienia w całości stanowiska rady, […]

Categories: Blog
03
Grudzień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Chociaż instalacje odpowietrzenia, demineralizacji i chłodzenia wody zostały zbudowane, to jednak okazały się one zbędne. Woda była jedynie filtrowana przed wejściem do reaktora, a po wyjściu z niego przetrzymywana krótko w basenie retencyjnym (o pojemności ponad 45 tyś. m3) aż do zmniejszenia się jej promieniotwórczości na tyle, by można było ją wpuścić z powrotem do rzeki. Uruchomienie reaktora nadzorował sam Fer-mi. Nie obyło się oczywiście bez kłopotów. Reaktor, osiągnąwszy moc […]

Categories: Blog